Regulamin korzystania z usług elektronicznych Serwisu Testy Podatkowe

obowiązujący od dnia 3 stycznia 2022 r.

 

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Testy Podatkowe dostępnego pod adresem https://www.testypodatkowe.pl (dalej: Strona, Serwis).
 2. Administratorem Serwisu jest Patrycja Szeląg, NIP: 5272978018, prowadząca działalność gospodarczą w Warszawie (02-122) przy ul. W. Sierpińskiego 1A/206 (dalej: Usługodawca).
 3. Korzystanie z Usługi na Stronie jest możliwe po wyrażeniu przez osobę korzystającą (dalej: Użytkownik) zgody na przestrzeganie Regulaminu i zaakceptowaniu jego treści.
 4. Regulamin jest udostępniony na Stronie.

§2. Zakres Usług

Formularz kontaktowy:

 1. Usługodawca za pośrednictwem Strony udostępnia Formularz kontaktowy nieodpłatnie.
 2. Formularz kontaktowy jest dostępny dla Użytkowników bez ograniczeń czasowych.
 3. Odpowiedź na zapytanie skierowane przez Formularz kontaktowy zostanie udzielona za pośrednictwem podanego przez Użytkownika adresu e-mail.

§3. Zawieranie i rozwiązywanie Umowy

 1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony w momencie rozpoczęcia wpisywania wiadomości w polu Formularza kontaktowego.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysyłania wiadomości za pośrednictwem Formularza kontaktowego ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Użytkownika.

§4. Wymagania techniczne

Do prawidłowego korzystania z Usług Użytkownik we własnym zakresie musi zapewnić:

 • komputer z dostępem do Internetu,
 • dostęp do poczty elektronicznej,
 • przeglądarka internetowa,
 • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

§5. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Usług, jednak nie gwarantuje i nie odpowiada za dostępność.
 2. Usługodawca jest uprawniony, do przerw lub zakłóceń w dostępności Usług wynikających z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, za których funkcjonowanie nie ponosi odpowiedzialności.

§6. Odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Usług w celu:
  • ładowania, publikowania, przesyłania, transmisji lub udostępniania w jakikolwiek inny sposób treści niezgodnych z prawem, szkodliwych, stanowiących zagrożenie, obraźliwych, prześladowczych, zniesławiających, wulgarnych, nieprzyzwoitych, oszczerczych, naruszających prywatność innej osoby, pełnych nienawiści bądź niewłaściwych w kontekście rasowym, etnicznym lub innym;
  • podszywania się pod jakąkolwiek osobę lub jednostkę, lub składania nieprawdziwych oświadczeń bądź przedstawiania w niewłaściwy sposób powiązań z jakąkolwiek osobą lub jednostką;
  • ingerowania lub przerywania działania Usługi, serwerów lub sieci podłączonych do Usługi bądź nieprzestrzegania wymagań, procedur, polityk lub regulacji dotyczących sieci podłączonych do Usługi; "śledzenia" lub nękania innych Użytkowników w inny sposób;
  • gromadzenia lub przechowywania danych osobowych innych Użytkowników.

§7. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje oraz zastrzeżenia związane z korzystaniem oraz funkcjonowaniem z Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: reklamacje@testypodatkowe.pl
 2. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania oraz przekazuje niezwłocznie Użytkownikowi drogą elektroniczną informację dotyczące rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji bądź zastrzeżenia.

§8. Dane osobowe

 1. Cel i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym będą przekazane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce prywatności dostępnej na stronie https://www.testypodatkowe.pl/polityka_prywatnosci.
 2. Polityka prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Akceptując Regulamin, Użytkownik akceptuje zapisy Polityki prywatności.

§9. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może ulec zmianie. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na Stronie internetowej Usługodawcy.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.