ŹRÓDŁA PRAWA I WYKŁADNIA PRAWA
1. [NOWE] Zgodnie z Konstytucją RP źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze działania organów, które je ustanowiły, są:
a) wyłącznie akty prawa miejscowego,
b) rozporządzenia oraz akty prawa miejscowego,
c) akty prawa miejscowego oraz zarządzenia.
Podpowiedź
Art. 87 ust. 2 Konstytucji RP
ŹRÓDŁA PRAWA I WYKŁADNIA PRAWA
2. [NOWE] Zgodnie z Konstytucją RP nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze:
a) ustawy oraz rozporządzenia wydanego na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie,
b) ustawy oraz aktu prawa miejscowego,
c) ustawy oraz rozporządzenia unijnego.
Podpowiedź
Art. 168 i 217 Konstytucji RP
ŹRÓDŁA PRAWA I WYKŁADNIA PRAWA
3. Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych:
a) w zakresie określonym w ustawie,
b) na podstawie upoważnienia ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
c) bez ograniczeń.
Podpowiedź
Art. 168 Konstytucji RP
ŹRÓDŁA PRAWA I WYKŁADNIA PRAWA
4. Rozporządzenia Ministra Finansów są publikowane w:
a) Monitorze Skarbowym,
b) Monitorze Polskim,
c) Dzienniku Ustaw.
Podpowiedź
Art. 9 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
ŹRÓDŁA PRAWA I WYKŁADNIA PRAWA
5. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego:
a) jest źródłem prawa,
b) nie jest źródłem prawa,
c) niekiedy jest źródłem prawa.
Podpowiedź
Art. 87 Konstytucji RP
ŹRÓDŁA PRAWA I WYKŁADNIA PRAWA
6. Reguły kolizyjne służą do usuwania:
a) luk w prawie,
b) niejasności w prawie,
c) sprzeczności przepisów prawa.
Podpowiedź
Doktryna prawa
ŹRÓDŁA PRAWA I WYKŁADNIA PRAWA
7. Która z podanych formuł umieszczona w akcie normatywnym byłaby klauzulą derogacyjną:
a) traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r.,
b) rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2015 r.,
c) minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb zwrotu akcyzy w eksporcie.
Podpowiedź
Doktryna prawa
ŹRÓDŁA PRAWA I WYKŁADNIA PRAWA
8. W myśl Konstytucji RP:
a) każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie,
b) nakładanie podatków i innych danin publicznych może nastąpić w drodze ustawy lub rozporządzenia,
c) Rada Ministrów może uznać uchwalony przez siebie projekt ustawy podatkowej za pilny.
Podpowiedź
Art. 84 Konstytucji RP
ŹRÓDŁA PRAWA I WYKŁADNIA PRAWA
9. Z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wystąpić może:
a) wyłącznie Naczelny Sąd Administracyjny,
b) Naczelny Sąd Administracyjny lub wojewódzki sąd administracyjny,
c) Naczelny Sąd Administracyjny, Wojewódzki Sąd Administracyjny lub strona postępowania.
Podpowiedź
Art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)
ŹRÓDŁA PRAWA I WYKŁADNIA PRAWA
10. Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach:
a) ważności wyborów do Sejmu i Senatu,
b) ważności wyboru Prezydenta,
c) zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją RP.
Podpowiedź
Art. 188 Konstytucji RP
ŹRÓDŁA PRAWA I WYKŁADNIA PRAWA
11. Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych określa:
a) ustawa,
b) zarządzenie Prezesa Rady Ministrów,
c) decyzja Prezesa Rady Ministrów.
Podpowiedź
Art. 88 ust. 2 Konstytucji RP
ŹRÓDŁA PRAWA I WYKŁADNIA PRAWA
12. Zgodnie z przyjętą w Polsce praktyką legislacyjną wspartą orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, vacatio legis w przypadku ustaw podatkowych dotyczących podatków dochodowych powinno wynosić przynajmniej:
a) 14 dni,
b) 30 dni,
c) 90 dni.
Podpowiedź
Orzecznictwo
ŹRÓDŁA PRAWA I WYKŁADNIA PRAWA
13. Akty prawa miejscowego obowiązują:
a) na obszarze działania organów, które je ustanowiły,
b) wszystkich obywateli, bez względu na obszar działania organów je stanowiących,
c) na obszarze działania wszystkich organów, niezależnie od tego który je ustanowił.
Podpowiedź
Art. 94 Konstytucji RP
ŹRÓDŁA PRAWA I WYKŁADNIA PRAWA
14. Upoważnienie do wydania rozporządzenia zawarte w ustawie powinno określać właściwy organ do jego wydania:
a) w każdym przypadku,
b) tylko w wyjątkowych sytuacjach,
c) tylko wtedy gdy nakłada na obywateli obowiązki.
Podpowiedź
Art. 92 ust. 1 Konstytucji RP
ŹRÓDŁA PRAWA I WYKŁADNIA PRAWA
15. Organ upoważniony do wydania rozporządzenia swoje kompetencje w zakresie jego wydania:
a) może przekazać innemu organowi,
b) nie może przekazać innemu organowi,
c) może przekazać innemu organowi, w szczególnie uzasadnionym przypadku.
Podpowiedź
Art. 92 Konstytucji RP
ŹRÓDŁA PRAWA I WYKŁADNIA PRAWA
16. Zarządzenia wydawane na podstawie ustaw:
a) nie mogą stanowić podstawy decyzji adresowanej do obywateli,
b) mogą stanowić podstawę decyzji adresowanej do obywateli,
c) mogą stanowić podstawę decyzji adresowanej do obywateli, jeśli organ je wydający tak postanowi.
Podpowiedź
Art. 93 ust. 2 Konstytucji RP
ŹRÓDŁA PRAWA I WYKŁADNIA PRAWA
17. Uchwały Rady Ministrów mają charakter:
a) wewnętrzny,
b) powszechnie obowiązujący,
c) powszechnie obowiązujący, jeśli organ je wydający tak postanowi.
Podpowiedź
Art. 93 ust. 1 Konstytucji RP
ŹRÓDŁA PRAWA I WYKŁADNIA PRAWA
18. Upoważnienie do wydania rozporządzenia musi:
a) określać wytyczne dotyczące treści aktu,
b) zawierać informacje dotyczące terminu jego wydania,
c) przewidywać okres jego obowiązywania.
Podpowiedź
Art. 92 ust. 1 Konstytucji RP
ŹRÓDŁA PRAWA I WYKŁADNIA PRAWA
19. Warunkiem wejścia w życie rozporządzenia jest:
a) podanie w dowolny sposób jego treści do wiadomości publicznej,
b) ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej,
c) ustanowienie vacatio legis.
Podpowiedź
Art. 88 ust. 1 Konstytucji RP
ŹRÓDŁA PRAWA I WYKŁADNIA PRAWA
20. Wszystkie akty prawne powszechnie obowiązujące:
a) zawierają postanowienia określające to, do kiedy dany akt będzie stosowany,
b) zawierają klauzulę dotycząca wejścia w życie,
c) mogą być stosowane przed ich ogłoszeniem.
Podpowiedź
Art. 4 i 6 i 7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
ŹRÓDŁA PRAWA I WYKŁADNIA PRAWA
21. Dniem wejścia w życie rozporządzenia ministra:
a) może być dzień ogłoszenia tego aktu w Monitorze Polskim Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie,
b) może być dzień ogłoszenia tego aktu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie,
c) może być tylko 14 dzień od dnia ogłoszenia tego aktu, bowiem krótszy termin naruszałby zasady demokratycznego państwa prawnego.
Podpowiedź
Art. 4 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
ŹRÓDŁA PRAWA I WYKŁADNIA PRAWA
22. Wnioskowanie a maiori ad minus oznacza, że:
a) jeżeli komuś wolno więcej, to tym bardziej wolno mu mniej,
b) jeżeli komuś zakazane jest mniej, to tym bardziej samym zakazane jest więcej,
c) nie można wprowadzać rozróżnień, tam gdzie ustawa ich nie wprowadza.
Podpowiedź
Doktryna prawa
ŹRÓDŁA PRAWA I WYKŁADNIA PRAWA
23. Wnioskowanie a minori ad maius oznacza, że:
a) jeżeli komuś wolno więcej, to tym bardziej wolno mniej,
b) jeżeli komuś zakazane jest mniej, to tym bardziej zakazane jest więcej,
c) nie można wprowadzać rozróżnień, tam gdzie ustawa ich nie wprowadza.
Podpowiedź
Doktryna prawa
ŹRÓDŁA PRAWA I WYKŁADNIA PRAWA
24. Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa:
a) ustawa,
b) rozporządzenie,
c) zarządzenie ministra.
Podpowiedź
Art. 94 Konstytucji RP
ŹRÓDŁA PRAWA I WYKŁADNIA PRAWA
25. Akty prawa miejscowego ustanawia:
a) Sejm,
b) organ samorządu terytorialnego,
c) Senat.
Podpowiedź
Art. 94 Konstytucji RP
ŹRÓDŁA PRAWA I WYKŁADNIA PRAWA
26. Zasady oraz tryb zawierania umów międzynarodowych określa:
a) ustawa,
b) rozporządzenie,
c) zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych.
Podpowiedź
Art. 89 ust. 3 Konstytucji RP
ŹRÓDŁA PRAWA I WYKŁADNIA PRAWA
27. Do ustalania powszechnie obowiązującej wykładni ustaw umocowany jest:
a) Sąd Najwyższy,
b) Trybunał Konstytucyjny,
c) żaden z powyższych organów.
Podpowiedź
Art. 239 Konstytucji RP
ŹRÓDŁA PRAWA I WYKŁADNIA PRAWA
28. Reguły wnioskowań a contrario oznaczają:
a) wnioskowanie z podobieństwa,
b) wnioskowanie z przeciwieństwa,
c) wnioskowanie przez analogię.
Podpowiedź
Doktryna prawa
ŹRÓDŁA PRAWA I WYKŁADNIA PRAWA
29. Wykładnia celowościowa polega na odwołaniu się do:
a) celu przepisu,
b) umiejscowienia przepisu w akcie prawnym,
c) zakresu zastosowania przepisu.
Podpowiedź
Doktryna prawa
ŹRÓDŁA PRAWA I WYKŁADNIA PRAWA
30. Normy prawne bezwzględnie obowiązujące określane są jako:
a) ius cogens,
b) ius dispositivum,
c) semiimperatywne.
Podpowiedź
Doktryna prawa
ŹRÓDŁA PRAWA I WYKŁADNIA PRAWA
31. Na gruncie prawa podatkowego pierwszeństwo ma wykładnia:
a) systemowa,
b) językowa,
c) celowościowa.
Podpowiedź
Doktryna prawa
ŹRÓDŁA PRAWA I WYKŁADNIA PRAWA
32. Zasada clara non sunt interpretanda oznacza, że:
a) poddaje się interpretacji każdy przepis,
b) nie interpretuje się przepisu, jeżeli nie budzi wątpliwości,
c) każdą interpretację przepisu należy uzasadnić.
Podpowiedź
Doktryna prawa
ŹRÓDŁA PRAWA I WYKŁADNIA PRAWA
33. Zasada lege non distinguente oznacza, że:
a) ustawa danego działania nie zakazuje, a więc jest dozwolone,
b) w procesie wykładni przepisu nie można wprowadzać rozróżnień tam, gdzie ich ustawa nie wprowadza,
c) nie można naruszać zasady proporcjonalności.
Podpowiedź
Doktryna prawa
ŹRÓDŁA PRAWA I WYKŁADNIA PRAWA
34. Do zadań Naczelnego Sądu Administracyjnego nie należy:
a) podejmowanie uchwał mających moc zasad prawnych,
b) sprawowanie nadzoru nad działalnością wojewódzkich sądów administracyjnych, w tym rozpoznawanie środków odwoławczych od ich orzeczeń,
c) podejmowanie uchwał wyjaśniających zagadnienia prawne.
Podpowiedź
Art. 15 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
ŹRÓDŁA PRAWA I WYKŁADNIA PRAWA
35. Uchwała Rady Gminy zmieniająca stawki podatku od nieruchomości została wydana w czerwcu 2015 r. i została opublikowana 14 lipca 2015 r. Nowe stawki podatku będą mogły być zastosowane:
a) od 15 lipca 2015 r.,
b) od 1 sierpnia 2015 r.,
c) od 1 stycznia 2016 r.
Podpowiedź
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych
ŹRÓDŁA PRAWA I WYKŁADNIA PRAWA
36. W razie sprzeczności prawa krajowego (ustawy, rozporządzenia) z jasnym i bezwarunkowym przepisem dyrektywy unijnej:
a) na dyrektywę może się powołać wyłącznie podatnik (jednostka) wywodząc z niej prawa,
b) na dyrektywę może się powołać zarówno podatnik (jednostka) wywodząc z niej prawa, jak i organ podatkowy nakładając na podatnika obowiązki,
c) dyrektywa nie może naruszać prymatu ustawy i nie ma wówczas zastosowania.
Podpowiedź
Orzecznictwo
ŹRÓDŁA PRAWA I WYKŁADNIA PRAWA
37. Rozporządzenie unijne:
a) obowiązuje w Polsce bezpośrednio i ma charakter powszechnie obowiązującego źródła prawa,
b) wymaga uprzedniej implementacji w prawie krajowym,
c) nie wiąże jednostek, a jedynie organy administracji rządowej.
Podpowiedź
Art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)
ŹRÓDŁA PRAWA I WYKŁADNIA PRAWA
38. Dniem wejścia w życie ustawy podatkowej jest:
a) dzień podpisania ustawy przez Prezydenta RP,
b) dzień opublikowania ustawy w Dzienniku Ustaw,
c) dzień wskazany w ustawie.
Podpowiedź
Rozporządzenie PRM w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”
ŹRÓDŁA PRAWA I WYKŁADNIA PRAWA
39. Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie:
a) ma pierwszeństwo przed przepisami ustawy i rozporządzenia,
b) ma pierwszeństwo stosowania przed przepisami ustawy i rozporządzenia, ale mogą się na nią powołać tylko podatnicy, a nie organy podatkowe,
c) nie ma pierwszeństwa, ani przed ustawą, ani przed rozporządzeniem.
Podpowiedź
Art. 91 ust. 2 Konstytucji RP
ŹRÓDŁA PRAWA I WYKŁADNIA PRAWA
40. Minister Finansów może wydawać rozporządzenia:
a) tylko na podstawie szczegółowego upoważnienia ustawowego, nie przekraczając jego zakresu,
b) jeśli upoważni go do tego Prezes Rady Ministrów,
c) także bez podstawy ustawowej, jeśli zagrożona jest realizacja ustawy budżetowej.
Podpowiedź
Art. 92 Konstytucji RP
Powtórz błędne
N 1
N 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Wykorzystujemy ciasteczka, aby ułatwić Ci korzystanie z aplikacji.

Szanujemy Twoją prywatność. Zaakceptuj politykę prywatności.