Regulamin korzystania z Aplikacji Testy Podatkowe

obowiązujący od dnia 26 października 2022 r.

 

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i udzielenia licencji na korzystanie z Aplikacji Testy Podatkowe dostępnej pod adresem https://testypodatkowe.pl.
 2. Właścicielem Aplikacji jest Patrycja Szeląg, NIP: 5272978018, prowadząca działalność gospodarczą w Warszawie (02-122) przy ul. W. Sierpińskiego 1A/206 (dalej: Usługodawca, Licencjodawca).
 3. Korzystanie z Aplikacji jest możliwe po wyrażeniu przez osobę korzystającą (dalej: Użytkownik, Licencjobiorca) zgody na przestrzeganie Regulaminu i zaakceptowaniu jego treści.
 4. Regulamin jest udostępniony na Stronie.

§2. Definicje

 1. Aplikacja - oprogramowanie służące do nauki do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego, zawierające bazę pytań egzaminacyjnych wraz z odpowiedziami i podpowiedziami;
 2. Konto Użytkownika - osobisty profil osoby fizycznej w Serwisie;
 3. Licencja - uprawnienie do korzystania z Aplikacji przez Licencjobiorcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§3. Przepisy ogólne

 1. Dostęp do Aplikacji Użytkownik otrzymuje po zaakceptowaniu Regulaminu i dokonaniu Opłaty.
 2. Korzystanie z Aplikacji wiąże się z utworzeniem Konta użytkownika w Serwisie.
 3. Przed zakupem Aplikacji, Użytkownik ma prawo do przetestowania Aplikacji (bezpłatna część Serwisu).

§3. Umowa Licencyjna

Prawa autorskie

 1. Licencjodawca oświadcza, iż jest twórcą Aplikacji i z tego tytułu przysługują mu do niego prawa autorskie wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne;
 2. Licencjodawca oświadcza i zapewnia, iż posiada wyłączne i pełne majątkowe prawa do Aplikacji, stanowiącej przedmiot niniejszej Umowy oraz, że prawa te nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a rozporządzanie nimi nie jest w żaden sposób wyłączone lub ograniczone.
 3. Zabrania się Licencjobiorcy i osobom trzecim mającym dostęp do Aplikacji jakiegokolwiek modyfikowania, deasemblacji i kopiowania Aplikacji w części lub całości.

Przyznanie licencji

 1. Licencjodawca przyznaje niniejszym Licencjobiorcy odpłatną, niepełną, terminową, niewyłączną oraz nieprzenoszalną licencję na użytkowanie Aplikacji.
 2. Użytkowanie jest rozumiane jako korzystanie z Aplikacji w przeglądarce.
 3. Prawo własności do Aplikacji nie jest przenoszone na Licencjobiorcę.
 4. Licencjobiorca zobowiązuje się przestrzegać postanowień przepisów ustawowych i wykonawczych obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

§4. Wymagania techniczne

Do prawidłowego korzystania z Aplikacji Użytkownik we własnym zakresie musi zapewnić:

 • komputer z dostępem do Internetu,
 • dostęp do poczty elektronicznej,
 • przeglądarka internetowa,
 • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

§5. Opłata

 1. Opłata za zakup licencji na Aplikację jest zgodna z Cennikiem zamieszczonym na stronie https://testypodatkowe.pl/cennik z uwzględnieniem ewentualnych promocji ogłoszonych przez Licencjodawcę.
 2. Opłata jest opłatą jednorazową.
 3. Użytkownik może dokonać płatności za Usługi kartą kredytową, e-przelewem lub blikiem.
 4. Płatności przeprowadzane są za pośrednictwem systemu płatności Tpay.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemu płatności Tpay.
 6. W razie zgłoszenia żądania otrzymania faktury, Użytkownik akceptuje, że faktura będzie faktura elektroniczną.

§6. Odpowiedzialność

 1. Licencjodawca dokłada wszelkich starań, aby Aplikacja była najwyższej jakości oraz pozostało w pełni sprawne na okres udzielenie licencji.
 2. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użytkowania Aplikacji.
 3. Licencjobiorca rozumie, że Aplikacji została opracowana w celu zaspokojenia ogólnych potrzeb rynku. Wobec czego, Licencjodawca nie gwarantuje, że funkcje Aplikacji spełniają wymagania Licencjobiorcy.
 4. Licencja uprawnia Użytkownika do otrzymania usług świadczonych przez Licencjodawcę z nią związanych, ograniczonych do zdalnej pomocy technicznej.

§7. Odstąpienie od Umowy

 1. Ze względu na charakter dostępu do Aplikacji, który nie może być zwrócony przez Użytkownika, dostęp do aplikacji jest nadawany w całości wyłącznie po otrzymaniu od Użytkownika żądania natychmiastowego nadania dostępu do Aplikacji. Dostęp do Aplikacji nadawany jest w całości niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty od Użytkownika, poprzedzonej żądaniem natychmiastowego nadania dostępu do Aplikacji.
 2. Oświadczenie o żądaniu natychmiastowego nadania dostępu do Aplikacji składane jest poprzez akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. Całkowite zrealizowanie nadania dostępu do Aplikacji na żądanie Użytkownika, skutkuje utratą prawa do odstąpienia od Umowy przez Użytkownika.

§8. Usunięcie konta

 1. W przypadku, gdy Użytkownik chce usunąć konto w Serwisie, powinien wysłać wiadomość e-mail do Usługodawcy na adres kontakt@testypodatkowe.pl W treści wiadomości należy podać adres e-mail konta.
 2. Po otrzymaniu wiadomości, o której mowa powyżej, Usługodawca niezwłocznie usuwa konto Użytkownika.
 3. Zgłoszenie żądania usunięcia konta w Serwisie nie uprawnia do żądania zwrotu Opłaty za zakup Aplikacji, o której mowa w §5.

§9. Dane osobowe

 1. Cel i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym będą przekazane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce prywatności dostępnej na stronie https://testypodatkowe.pl/polityka_prywatnosci.
 2. Polityka prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Akceptując Regulamin, Użytkownik akceptuje zapisy Polityki prywatności.

§10. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może ulec zmianie. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na Stronie internetowej Usługodawcy.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.